پایه اول ، ریاضی ، کمتری،بیشتری

 

 

 

 

پایه اول ، ریاضی ، کمتری،بیشتری ، خانم مریم محمدیان ، مجموعه شکوه دانش

پایه اول ، ریاضی ، تدریس انتقال ریاضی

 

 

 

 

 

پایه اول ، ریاضی ، تدریس انتقال ریاضی ، خانم محمدیان ، مجموعه آموزشی شکوه دانش

پایه اول ، ریاضی ، آموزش سودوکو

 

 

 

 

 

پایه اول ، ریاضی ، آموزش سودوکو ، خانم اقاسیان ، مجموعه آموزشی شکوه دانش

پایه اول ، ریاضی ، توانایی دسته بندی کردن اشیا

 

 

 

 

 

 

پایه اول ، ریاضی ، توانایی دسته بندی کردن اشیا ، خانم محمدیان ،مجموعه اموزشی شکوه دانش

پایه اول ، ریاضی ، آموزش عمل تفریق

 

 

 

 

 

 

پایه اول ، ریاضی ، آموزش عمل تفریق ، خانم اقاسیان ، مجموعه اموزشی شکوه دانش

پایه اول ، ریاضی ، تدریس جمع چند جمله ای

 

 

 

 

 

پایه اول ، ریاضی ، تدریس جمع چند جمله ای ، خانم اقاسیان ، مجموعه اموزشی شکوه دانش

پایه اول ، ریاضی ، تقویت جمله نویسی واملا تلفیق با درس ریاضی

 

 

 

 

 

پایه اول ، ریاضی ، تقویت جمله نویسی واملا تلفیق با درس ریاضی ، خانم محمدیان ، مجموعه اموزشی شکوه دانش

 

پایه اول ، ریاضی ، آموزش مفهوم تفریق به صورت داستان گویی

 

 

 

 

 

پایه اول ، ریاضی ، آموزش مفهوم تفریق به صورت داستان گویی ، خانم اقاسیان ، مجموعه امزش شکوه دانش

پایه اول ، ریاضی ، تدریس عدد “۱۰”

 

 

 

 

پایه اول ، ریاضی ، تدریس عدد “۱۰” ، خانم محمدیان ، مجموعه اموزشی شکوه دانش

پایه اول ، ریاضی ، جمع ترکیبی عدد ۶

 

 

 

 

 

 

پایه اول ، ریاضی ، جمع ترکیبی عدد ۶ ، زهرا اقاسیان ، مجموعه اموزشی شکوه دانش