پایه ششم ، علوم ، تدریس ریشتر فصل زمین پویا

 

 

پایه ششم ، علوم ، تدریس ریشتر فصل زمین پویا ، زهرا غلامی ، مجموعه شکوه دانش

پایه ششم ، علوم ، درس پنجم ، زمین پویا

 

 

 

پایه ششم ، علوم ، درس پنجم ، زمین پویا ، زهرا غلامی ، مجموعه آموزشی شکوه دانش

پایه ششم ، علوم ، تدریس صفحه ۳۵

 

 

 

پایه ششم ، علوم ، تدریس صفحه ۳۵ ، زهرا غلامی ، مجموعه آموزشی شکوه دانش

 

پایه ششم ، علوم ، مبحث رسانا

 

 

پایه ششم ، علوم ، مبحث رسانا ، زهرا غلامی ، مجموعه شکوه دانش

پایه ششم ، علوم ، درس ۴

 

 

پایه ششم ، علوم ، درس ۴ ، زهرا غلامی ، مجموعه آموزشی شکوه دانش

پایه ششم ، علوم ، حرکت ورقه روی خمیر کره

 

 

پایه ششم ، علوم ، حرکت ورقه روی خمیر کره ، خانم زهرا غلامی ، مجموعه شکوه دانش

پایه ششم، علوم ، مقدمه ای بر درس ۷

 

 

پایه ششم، علوم ، مقدمه ای بر درس ۷ ، زهراغلامی ، مجموعه شکوه دانش

پایه ششم ، ریاضی ، ضرب اعداد اعشاری با گیمیفیکیشن

 

 

پایه ششم ، ریاضی ، ضرب اعداد اعشاری با گیمیفیکیشن ، زهراغلامی ، مجموعه شکوه دانش

پایه ششم ، علوم ، درس ۶- اثرات نیرو در فعالیتهای ورزشی

 

 

پایه ششم ، علوم ، درس ۶- اثرات نیرو در فعالیتهای ورزشی ، زهراغلامی ، مجموعه شکوه دانش

پایه ششم، علوم ، درس۶-ورزش و نیرو (۱)-فعالیت صفحه ۴۱

 

 

پایه ششم، علوم ، درس۶-ورزش و نیرو (۱)-فعالیت صفحه ۴۱ ، زهراغلامی ، مجموعه شکوه دانش