پایه ششم ، درس فارسی ، تدریس نهاد در جمله

 

 

پایه ششم ، درس فارسی ، تدریس نهاد در جمله ، زهرا غلامی ، مجموعه آموزشی شکوه دانش

پایه ششم ، فارسی ، درس۶ ، دانش زبانی-حرف ندا و منادا

 

 

پایه ششم ، فارسی ، درس۶ ، دانش زبانی-حرف ندا و منادا ، زهراغلامی ، مجموعه شکوه دانش

پایه ششم ، فارسی ، تشخیص ترکیب وصفی و اضافی

 

 

پایه ششم ، فارسی ، تشخیص ترکیب وصفی و اضافی ، زهراغلامی ، مجموعه شکوه دانش